RAM_main_banner

Zkoumáme a hledáme nové materiály
s unikátními vlastnostmi

Především vhodné pro ekologickou výrobu a využití energie. Tyto materiály najdou uplatnění v oblasti optoelektroniky, spintroniky, nanomechaniky, mikrosystémové techniky a také fotovoltaiky. Náš mezinárodní tým propojuje získané poznatky z teoretických i experimentálních metod a věří, že v budoucnu by mohly přispět třeba k sestrojení kvantového počítače…

POKROČILÉ MATERIÁLY (RAM)

ČÍM SE ZABÝVÁME?

 • Výzkum a vývoj tenkovrstvých materiálů  s širokou možností použití zejména pro fotovoltaické články, materiály pro fotoniku a mikrosystémovou techniku (v senzorických i aktuátorových mikrostrukturách)
 • Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů
 • Vývoj metod pro výpočty pásové struktury
 • Elektronová struktura materiálů s korelovanými elektrony
 • Elektronové korelace a magnetismus
 • Izolované a deponované magnetické clustery
 • Elektronová spektroskopie s hlavním důrazem na magnetický dichroismus a fotoemisi

VYBAVENÍ

 • Depozice tenkých vrstev - Depoziční systém BOC Edwards TF600, SAMCO PD220N PE-CVD systém, Elektrorava PE-CVD multikomorový depoziční systém
 • Elektronová mikroskopie - Transmisní elektronová mikroskopie - TEM Jeol JEM-2200FS, Skenovací elektronová mikroskopie - EOL JSM-7600F, FEI Quanta 200
 • Rentgenová difrakce - Automatický difraktometr Panalytical X’Pert Pro, Automatický difraktometr Bruker AXS D8 Discover
 • Optická spektroskopie - Atomová spektroskopie - UV/Vis spektrofotometr Specord 210 BU, Spektroskopický elipsometr SENTECH SE850
 • Vibrační spektroskopie - FTIR Spektrometr NICOLET 380, DXR Ramanův spektrometr
 • Doplňková zařízení - Analýza povrchové morfologie - KLA-Tencor P-6 Profilometr, Optická mikroskopie - Metalografický mikroskop Epiphot 200, Charakterizace solárních článků - Solární simulátor Newport Oriel třídy AAA, Měření voltamperových charakteristik solárních článků, měření kvantové účinnosti absorpce světla v polovodičových materiálech
 • Nanoindentace a tribologie - Nanoindentor XP se systémem CSM, Vysokoteplotní tribometr HT CSEM
 • Mechanická zařízení - LectroPol 5: zařízení pro elektrolytické leštění a leptání
 • Fotoemise - XPS , Pin - úhlově rozlišená fotoemise
 • Vysokoteplotní vakuová pec
 • Analyzátor chemického složení
 • Výpočetní klastr

 

RAM_videokezhlednuti

Nabídka odělení Pokročilých materiálů

 • Charakterizace strukturálních, elektronových a optických vlastností materiálů
 • Predikce vlastností materiálů výpočty z prvních principů
 • Elektronová mikroskopie
 • Fotoemise (XPS a ARPES)
 • Nanoindentace, tribologie a morfolofie povrchů

 

 • Využití:

  průmyls (nové materiály, nanostruktury), makroskopie, nanomechaniky, energetika (skladování a správa energie)

Reference

Spolupráce se zahraničními výzkumnými ústavy:
 • University of Cergy - Společná laboratoř a výměna PhD studentů
 • Ludwig-Maximilians-Universität München - Spolupráce na vývoji softwaru SPR-KKR
 • Université de Rennes-1/CNRS - Společná příprava projektů ITN a RISE pro H2020
Smluvní výzkum:
 • LF UK v Plzni, Plzeň, ČR - XPS měření na titanových materiálech
 • UJP Praha a.s., Praha, ČR - Analýza na na vzorcích ze zirkoniových slitin po oxidaci
 • Diamorph HOB CetrTec s.r.o., Horní Bříza, ČR - Analýza na keramických vzorcích
Spolupráce s domácími výzkumnými ústavy: 
 • CEITEC Nano Research Infrastructure, Brno, ČR - výzkum materiálů s topologickými vlastnostmi pro bezztrátový přenos  elektrického signálu
 • Fyzikální ústav AV ČR, Laboratoř LNSM (Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů), Praha, ČR - výzkum antiferomagnetických materiálů
 • Masarykova univerzita Brno, ČR - výzkum materiálových heterostruktur
Partnerství:
 • University of Toyama, Graduate School of Science and Engineering for Research, Japonsko (prof. Keisuke Hatada) - Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT
 • Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Gwangju, South Korea (prof. Bongjin Simon Mun) -  Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain - Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT

Výzkumný tým

Anonymous

prof. Dr. Ján Minár

Vedoucí týmu

+420 377 634 771

Anonymous

Ing. David Lávička, Ph.D.

Zástupce vedoucího

+420 377 634 712

Anonymous

Kateřina Štětková

Administrátorka týmu

+420 377 634 731