RAM_main_banner

ZABÝVÁME SE POKROČILÝMI A KVANTOVÝMI MATERIÁLY

především vhodnými pro ekologickou výrobu a využití energie. Tyto materiály najdou uplatnění v oblasti optoelektroniky, spintroniky, nanomechaniky, mikrosystémové techniky a také fotovoltaiky. Náš mezinárodní tým propojuje získané poznatky z teoretických i experimentálních metod a věří, že v budoucnu by mohly přispět třeba k vývoji kvantových počítačů a dalších revolučních technologií.

POKROČILÉ A KVANTOVÉ MATERIÁLY (RAM)

ČÍM SE ZABÝVÁME?

Zaměřujeme se na základní výzkum a objevování nových funkčních materiálů s tzv. emergentními vlastnostmi. Jsou to neočekáváné vlastnosti, které se objevují na makroskopické úrovni v důsledku interakcí a organizace mikroskopických složek, jako jsou atomy, či molekuly materiálu. Zahrnují například supravodivost, feromagnetismus, topologický řád a kvantové zakotvení. Naším cílem je posunout hranice možností těchto materiálů a aplikovat je ve fotokatalýze, elektrolýze, palivových článcích, fotonice, mikroelektronice a senzorice. Společně tvoříme budoucnost udržitelných a inovativních technologií. 

Co je předmětem našeho zájmu v bodech?:

 • Výzkum a vývoj tenkovrstvých materiálů  s širokou možností použití zejména pro fotovoltaické články, materiály pro fotoniku a mikrosystémovou techniku (v senzorických i aktuátorových mikrostrukturách)
 • Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů
 • Vývoj metod pro výpočty pásové struktury
 • Elektronová struktura materiálů s korelovanými elektrony
 • Elektronové korelace a magnetismus
 • Izolované a deponované magnetické clustery
 • Elektronová spektroskopie s hlavním důrazem na magnetický dichroismus a fotoemisi
 • Kvantové metody a pokročilé materiály
 • Kvantové senzory a detektory
 • Teorie funkcionálu hustoty, Greenova funkce
 • 2D topologické materiály
 • Nové fotoemisní techniky
 • Podílíme se na vývoji softwarového balíku pásmové struktury SPR-KKR, který nám umožňuje vypočítat elektronovou strukturu libovolných 3-D periodických systémů, včetně systémů s chemickou poruchou.

VYBAVENÍ

 • Přístroj SARPES - fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením, analyzátor elektronů PHOIBOS 150, fotoemise - XPS , SPIN - úhlově rozlišená fotoemise, VUV lampa k SARPES, zásobník vakua
 • Depoziční přístroj – MBE Systém – pro přípravu monokrystalických tenkých vrstev pomocí metody epitaxe z molekulárních svazků (Molecular Beam Epitaxy – MBE)
 • Rentgenová difrakce - automatický difraktometr Panalytical X’Pert Pro, automatický difraktometr Bruker AXS D8 Discover
 • Depozice tenkých vrstev - depoziční systém BOC Edwards TF600, SAMCO PD220N PE-CVD systém, elektrorava PE-CVD multikomorový depoziční systém
 • Elektronová mikroskopie - transmisní elektronová mikroskopie - TEM Jeol JEM-2200FS, skenovací elektronová mikroskopie - EOL JSM-7600F, FEI Quanta 200
 • Optická spektroskopie - atomová spektroskopie - UV/Vis spektrofotometr Specord 210 BU, spektroskopický elipsometr SENTECH SE850
 • Vibrační spektroskopie - FTIR spektrometr NICOLET 380, DXR Ramanův spektrometr
 • Materiálová tiskárna Fujifilm Dimatix DMP-2850
 • Doplňková zařízení - analýza povrchové morfologie - KLA-Tencor P-6 Profilometr, optická mikroskopie - metalografický mikroskop Epiphot 200, charakterizace solárních článků - Solární simulátor Newport Oriel třídy AAA, Měření voltamperových charakteristik solárních článků, měření kvantové účinnosti absorpce světla v polovodičových materiálech
 • Nanoindentace a tribologie - nanoindentor XP se systémem CSM, vysokoteplotní tribometr HT CSEM
 • ezHEMS – Nanomagnetics Instruments – zařízení pro měření Hallova jevu – příslušenství k měření za nízkých a vysokých teplot
 • Mechanická zařízení - LectroPol 5: zařízení pro elektrolytické leštění a leptání
 • Vysokoteplotní vakuová pec
 • Analyzátor chemického složení
 • Výpočetní klastr
 • Pásová precizní diamantová pila - EXAKT 300 CP s příslušenstvím
 • Sušárna UF30plus
 • Magnetické míchadlo Hei-Connect

RAM_videokezhlednuti

Nabídka oddělení pokročilých a kvantových materiálů

 • Charakterizace strukturálních, elektronových a optických vlastností materiálů
 • Predikce vlastností materiálů výpočty z prvních principů
 • Elektronová mikroskopie
 • Fotoemise (XPS a ARPES)
 • Nanoindentace, tribologie a morfolofie povrchů

 

 • Využití:

  průmyls (nové materiály, nanostruktury), makroskopie, nanomechaniky, energetika (skladování a správa energie)

Reference

Spolupráce se zahraničními výzkumnými ústavy:
 • University of Cergy - Společná laboratoř a výměna PhD studentů
 • Ludwig-Maximilians-Universität München - Spolupráce na vývoji softwaru SPR-KKR
 • Université de Rennes-1/CNRS - Společná příprava projektů ITN a RISE pro H2020
 • Attolab
Smluvní výzkum:
 • LF UK v Plzni, Plzeň, ČR - XPS měření na titanových materiálech
 • UJP Praha a.s., Praha, ČR - Analýza na na vzorcích ze zirkoniových slitin po oxidaci
 • Diamorph HOB CetrTec s.r.o., Horní Bříza, ČR - Analýza na keramických vzorcích
 • COMTES FHT a.s., Dobřany
Spolupráce s domácími výzkumnými ústavy: 
 • CEITEC Nano Research Infrastructure, Brno, ČR - výzkum materiálů s topologickými vlastnostmi pro bezztrátový přenos  elektrického signálu
 • Fyzikální ústav AV ČR, Laboratoř LNSM (Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů), Praha, ČR - výzkum antiferomagnetických materiálů
 • Masarykova univerzita Brno, ČR - výzkum materiálových heterostruktur
 • Univerzita Karlova (Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky povrchů a plazmatu a Katedra fyziky kondenzovaných látek)
 • CATRIN, Czech Advanced Technology Research Institute, Olomouc 
Partnerství:
 • University of Toyama, Graduate School of Science and Engineering for Research, Japonsko (prof. Keisuke Hatada) - Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT
 • Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Gwangju, South Korea (prof. Bongjin Simon Mun) -  Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain - Smlouva PARTNERSHIP AGREEMENT

Výzkumný tým

Anonymous

prof. Dr. Ján Minár

Vedoucí týmu

+420 377 634 771

Anonymous

Ing. David Lávička, Ph.D.

Zástupce vedoucího

+420 377 634 712

Anonymous

Kateřina Štětková

Administrátorka týmu

+420 377 634 731