CPB.main_banner

Zabýváme se vývojem a charakterizací biomateriálů

Jako např. bioaktivní sklem, porézní sklo-keramikou, biokompatibilními nanočásticemi a povrchy, responzivními hydrogely a nanokompozitními polymery. V oblasti zelených technologií se soustředíme na vývoj a testování palivových článků a studium elektrochemických procesů.

CHEMICKÉ PROCESY A BIOMATERIÁLY (CPB)

VÝZKUMNÁ TÉMATA

Biomateriály

 • Termo-chemická funkcionalizace povrchů
 • Bioaktivní nanočástice a nanovrstvy
 • Porézní biokompatibilní skla a sklo-keramika
 • Responzivní hydrogely pro biomedicínské aplikace
 • Super-absorpční hydrogely a polymerní nanokompozity

Palivové články

 • Vývoj a charakterizace prototypu stacionární jednotky svazku palivových článků
 • Studium elektrochemických procesů
 • Popis termodynamických stavů
 • Měření degradace katalytických a difúzních vrstev

VYBAVENÍ

 • Laboratoř termických analýz: TGA, DMA, TMA, DSC, DTA
 • Laboratoř laserové chemie: Nd-YAG laser, žíhací pece, lis na vzorky, vysokoteplotní pec.
 • Chemická laboratoř: mechanické ultra-dispergační jednotky, vibrační stůl, ultra-sonifikátor, sterilizátor, přesné laboratorní váhy, sušárna, přesná metalografická pila.
 • Laboratoř palivových článků: Testovací stand Greenlight G20 pro regulaci průtoku, tlaku, vlhkosti a dalších testovacích parametrů palivového článku.
 • Reometr: ARES-G2
 • DMA s vlhkostní celou
 • Analyzátor velikosti a distribuce částic: SLS, DLS
 • Chemický analyzátor: WDXRF
 • Nízko-úhlový RTG rozptyl: SAXS/WAXS
 • Universální trhací stroj
 • Inverzní chromatografie SEA
 • Sorpce vodních par DVS

Přístroje

 • Reometr: ARES-G2
 • DMA s vlhkostní celou
 • Analyzátor velikosti a distribuce částic: SLS, DLS
 • Chemický analyzátor: WDXRF
 • Nízko-úhlový RTG rozptyl: SAXS/WAXS
 • Universální trhací stroj
 • Inverzní chromatografie SEA
 • Sorpce vodních par DVS

CPB_videokezhlednuti.

 

 

 

Nabídka oddělení chemických procesů a biomateriálů

 • Popis termických a termomechanických vlastností materiálů.
 • Popis visko-elastických vlastností materiálů.
 • Stanovení chemických vlastností pevných, sypkých i kapalných vzorků.
 • Charakterizace povrchových a sorpčních vlastností pevných i práškových materiálů

Využití:

medicína (hydrogely, anorganické porézní nosiče, nano-biomateriály), environmentální technolotie (palivové články, membrány, filtrace, eko-nanokatalyzátory), stavebnictví (mechanické a termické vlastnosti anorganických pojiv)

Reference

AKTUÁLNÍ VYBRRANÉ PROJEKTY - MST

SENDISO - SENZORY A DETEKTORY PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST BUDOUCNOSTI - OP JAK - PRIORITA 1 - VÝZKUM A VÝVOJ - CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 - 01/ 2024 - 06/ 2028

Senzory a detektory pro informační společnost" (SenDISo) spojuje různé oblasti výzkumu do jednoho interdisciplinárního programu. Jeho cílem je vytvořit nové nástroje pro výzkum v oblasti biologie a zlepšit diagnostiku, léčbu a monitorování v medicíně. Také se zaměřuje na sledování životního prostředí a kontrolu kvality v průmyslu. Hlavním zaměřením programu je vývoj nových senzorů a detektorů pomocí fyzikálních metod a materiálů. Tyto senzory by mohly být použity i pro chemickou a biologickou detekci. Důležitou částí projektu je výzkum tenkých vrstev a nanostruktur, které mohou reagovat na různé druhy záření nebo chemikálií v atmosféře a biologických tekutinách. Takový přístup přesahuje rámec klasického materiálového výzkumu a (bio)chemie.

HyFiPatch - Mezinárodní visegrádský fond - V4 - MŠMT

Projekt se zaměřuje na vývoj multifunkčního náplasti z hydrogelových vláken. Tento inovativní produkt, HyFiPatch, si klade za cíl zjednodušit proces léčby pacientů s Alzheimerovou chorobou (AD) a tím snížit nepohodlí pacientů. Poskytnutím snadno použitelného řešení projekt očekává generování významné komerční hodnoty.

ukončené vybrané projekty - CPB

„MATEGRA - Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů“.

Projekt je zaměřen na vývoj, optimalizaci a testování nových typů biokompatibilních povrchů u titanových implantátů pro zlepšení osseointegrace a adheze kostní tkáně. Cílem je rovněž propojení výzkumných institucí, odborných skupin a transfer znalostí v problematice vývoje a testování nových porézních biomateriálů.

„OSTEOMET: Rozšířená léčba osteoporotické kostní tkáně inovativními kovovými povrchy obohacenými organicko-anorganickými nanočásticemi.“

Projekt se věnuje důležitému a vysoce translačnímu tématu: klinicky relevantnímu poli onemocnění osteoporózy. Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu, u postižených pacientů se projevuje zhoršenou strukturou kostní tkáně s nedostatečnými vlastnostmi. Fenotyp osteoporotických buněk by měl být potlačen funkcionalizací kovového implantátu s an/organickým složením nanočástic. Zahrnutím vaskulárních a imunitních buněk bude možné učinit přesnější a komplexní vyhodnocení reakcí na rozhraní mezi buňkami a implantátem. Výsledky tohoto výzkumu přináší potenciál zlepšení léčby po zavedení implantátu, která je vhodná i pro dříve poškozené a osteoporotické kosti a která posiluje regeneraci okolní kostní tkáně. Klinika úrazové chirurgie na Univerzitní lékařské fakultě v Regensburgu (UKR) a Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) na Západočeské univerzitě v Plzni tvoří společnou vědecko-výzkumnou platformu. Partner projektu je Univerzitní klinika Regensburg.

Trvání: 01.06.2021 - 31.12.2022

Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy

Kód projektu:349

 

Výzkumný tým

Anonymous

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu

+420 377 634 808

Anonymous

Ing. Jaroslav Kadlec

Zástupce vedoucího

+420 377 634 738

Anonymous

Olga Bursová

Administrátorka oddělení

+420 377 634 743