Technologické centrum ntc techlab

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program:
PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Výzva:
Výzvy SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - VEŘEJNÁ PODPORA - AKTIVITA C)

Název projektu:
Technologické centrum NTC Techlab

Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_329/0023413

Anotace projektu:
Předmětem projektu je zřízení relativně malého technologického centra NTC Techlab pro účely rozšíření stávajících výzkumných a technologických služeb VTP. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění kapacit pro společné využívání technologií, což umožní rozšířit výzkumné služby stávajícího prosperujícího Vědeckotechnického parku v Plzni.

Hlavní řešitel (Odpovědná organizační součást ZČU):  
Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) 

Finanční alokace:
Celkové nezpůsobilé výdaje: 21 222 278,00 Kč
Dotace: 10 611 139,00 Kč

Datum zahájení projektu: 
1. 1. 2021 

Datum ukončení realizace projektu:
30. 6. 2022

Seznam přístrojů a nabízených služeb:

1) Depoziční přístroj – MBE Systém
Technologie MBE depozičního systému je využívána zejména pro přípravu vrstev pro polovodičová zařízení. Jedná se o jednu ze zásadních metod pro rozvoj nanotechnologií. Metoda MBE umožnuje připravovat i materiály pro organické polovodiče. 

2) Software pro CT a Grafická stanice pro CT
Jedná se o komplementární doplnění k Rentgenovému mikrotomografu Xradia 400 pro defektoskopické analýzy materiálových vzorků. Pro širší technologické využití a zejména průmyslovou použitelnost byl doplněn odpovídající SW a grafická pracovní stanice, která umožňuje rozšířit služby NTC ve prospěch podniků.. 

3) Grafický výpočetní server DGX a SW pro server DGX
Opět se jedná o komplementární doplnění SW a HW vůči stávajícímu majetku HW a SW na NTC. Záměrem je rozšířit stávající HPC klastry NTC o výpočetní stroj s GPU čipy, což poskytne HW bázi pro SW založený na SPH metodě. SW, které jsou založeny na metodě SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics, částicová hydrodynamika) jsou určeny primárně pro simulaci vícefázového proudění v komplexních a pohyblivých geometriích s možností řešení přestupů tepla.

4) Laboratorní pec
Laboratorní pec nalézá uplatnění při experimentálním ověření realizovatelnosti tavby komplexních vzorků nebo slinování některých práškových materiálů. V menších sériích umožňuje provádět tepelné modifikace povrchů, např. elektrod nebo keramických membrán.

5) Měřící systém / ústředna
Měřící ústředna umožňuje měření teplot, napětí a proudů (proudové smyčky). Měření jsou realizována ve vazbě na průmyslové partnery zejména v oblasti energetiky a automobilového průmyslu.

6) Automatická bruska/leštička 
Automatická mikročipem řízená bruska/leštička s peristaltickými pumpami pro dávkování diamantových suspenzí a s pumpou pro dávkování oxidické suspenze. Všechny procesy (broušení, leštění, čištění vzorků, dávkovaní lešticích kapalin, výměna brusných a lešticích disků) jsou prováděny plně automaticky/poloautomaticky dle programu.