Přejít k obsahu

Odbory

Modelování deformačních a dynamických procesů (MDP)

Odbor rozvíjí a aplikuje metody modelování technických systémů při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování. Jde zejména o nestacionární napjatost ve strojních systémech, problémy s nelineární odezvou materiálů a kontaktní mechaniku. 

Modelování a měření interakcí v technických systémech (MIS)

Odbor je zaměřen na teoretické modelování a částečně experimntální měření stacionárních i přechodných stavů v technických systémech za použití moderních výpočetních metod a postupů. Jedná se například o modelování interakcí proudícího média s elektrickými a tepelnými poli nebo modelování interakcí jednofázového či vícefázového proudění s tělesy nebo poli dalších fyzikálních veličin. 

Modelování a monitorování lidského těla (MLT)

Odbor je zaměřen na vývoj algoritmů a příslušného software pro modelování materiálů se složitou vnitřní strukturou a redistribucí hmoty. Jedná se především avšak nikoliv výhradně o materiály biologické, zejména pak srdeční sval a aortu. Pro jejich modelování jsou rozvíjeny metody homogenizace, aplikace teorie mikrokontinua a buněčných automatů. Další oblastí, jíž se odbor věnuje, je vývoj počítačového modelu lidského těla včetně vnitřních deformovatelných orgánů a aktivní svalové odezvy.

Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM)

Odbor CENTEM je složen z 4 následujících odělení:

Odbor se zabývá výzkumem technologie výroby polymerních vláknových a částicových kompozitů na bázi raeaktoplastických a termoplastických matric, geopolymerních kompozitů a hybridních materiálů aplikačně zaměřených na konstrukční díly v průmyslových oborech strojírenství a stavebnictví. Vyvíjí technologie pro výrobu polymerbetonových dílů pro stavbu obráběcích a tvářecích strojů, kompozitní tažené armovací výztuže s integrovanými tahovými snímači pro monitoring předepjatých betonových konstrukcí. Laboratoře disponují špičkovým vybavením pro termickou analýzu polymerních kompozitů DMA, TMA, TGA, DSC, DEA.

Odbor se věnuje řešení úloh měření teplotních polí kontaktními i nekontaktními metodami, zabývá se přenosem tepla, měřením tepelných a optických vlastností materiálů a měřením zbytkových napětí. Aktivity odboru se zaměřují především na problematiku laserových technologií pro zpracování a analýzu materiálů a na jiné technologie využívající intenzivních zdrojů tepla.

Odbor se zabývá výzkumem a aplikací celé škály mikroskopických, spektrálních a difrakčních diagnostických technik monitorování struktury materiálu a jejích změn v průběhu výroby, zpracování, montáže a provozní exploatace dílů a konstrukcí z těchto materiálů zhotovených, za účelem predikace jejich životnosti a optimalizace výrobní technologie. Odbor se také zabývá nanoindentačními a tribologickými měřeními.

 

 

Patička