Přejít k obsahu

Nabídka

Modelování deformačních a dynamických procesů

 • modelování technických systémů při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování

Modelování a měření interakcí v technických systémech

 • modelování a měření stacionárních i přechodných stavů v technických systémech

Modelování lidského těla

 • vývoj biomechanických modelů lidského těla
 • vývoj algoritmů a příslušného software pro modelování materiálů se složitou vnitřní strukturou a redistribucí hmoty
 • vývoj systémů pro měření biometrických signálů (senzory, elektronický sběr dat)

Termomechanika technologických procesů

 • měření teplotních polí kontaktními i bezkontaktními metodami
 • měření tepelných a optických vlastností materiálů a zbytkových napětí v materiálech
 • laserové technologické systémy pro značení, obrábění, svařování a tepelné zpracování materiálů

Laserové technologie

 • průmyslové aplikace moderních laserových technologií zpracování materiálu -výzkum, expertní činnost.
 • analýza fyzikálních procesů při působení intenzivních zdrojů tepla na materiály.
 • měření termomechanických procesů v laserových technologiích -teplotní pole, přestupy tepla.
 • vývoj a aplikace optických metod měření teplotních polí pro různé průmyslové technologie.
 • měření optických a tepelných vlastností zpracovávaných materiálů a komponent laserových systémů.
 • výzkum a vývoj technologií laserového značení různých materiálů.
 • spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu laserových technologií.

Technologie polymerních kompozitů

 • výzkum technologie výroby polymerních a geopolymerních kompozitů a hybridních materiálů využitelných ve strojírenství a stavebnictví
 • termická analýza polymerních kompozitů metodami DSC, TGA, DMA a TMA
 • měření teplotně závislých viskoelastických vlastností kompozitů a teplotní degradace polymerních materiálů
 • měření termokinetických parametrů reaktoplastických matric

Materiály a technologie

 • mikroskopické, spektrální a difrakční diagnostické techniky
 • nanoindentační a tribologické měření

Defektoskopické analýzy polymerů

 • nedestruktivní analýza výskytu vad ve vnitřní struktuře plastů pomocí mikro rentgenové tomografie (identifikace pórů a mikrotrhlin, kontrola kvality svařovaných i jinak těsněných spojů)
 • vyhodnocení rozložení defektů v závislosti na podmínkách výroby, analýza možných příčin vzniku defektů
 • výsledky analýzy předávány formou videosekvencí řezů s viditelnými defekty, případně jako snímky vzorků a jejich částí

KONTAKT:

e-mail:ntc@ntc.zcu.cz

tel: 00420 377634 785

Patička